ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
107
เดือนที่แล้ว
2,693
ปีนี้
5,240
ปีที่แล้ว
71,211
ทั้งหมด
319,125
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139

ลำดับรายการวันที่
1แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256423 ก.พ. 2564
2การจัดการมูลฝอย17 ก.ย. 2563
3เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 เม.ย. 2563
4ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย26 ก.พ. 2563
5การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ28 ม.ค. 2563
6การให้บริการลานกีฬาเทศบาลตำบลเวียงกาหลง และลานกีฬาเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน 1 ต.ค. 2562
7ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงกา4 มิ.ย. 2562
8แต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ ประจ ำปี ๒๕๖๒2 พ.ค. 2562
9ประกาศ เรื่องการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ10029 เม.ย. 2562
10ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล-พ.ศ.25618 ม.ค. 2562
11เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ด2 ม.ค. 2562
12กำหนดมาตรฐานการลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล23 พ.ย. 2561
13เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย23 พ.ย. 2561
14เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้19 พ.ย. 2561
15ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256218 ต.ค. 2561
16ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256218 ก.ย. 2561
17เรื่องแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน23 ก.ค. 2561
18ประกาศเรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่18 มิ.ย. 2561
19โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วย5 มิ.ย. 2561
20เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส่และตรวจสอบได้5 มิ.ย. 2561

12  >> >|