ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
557
เดือนที่แล้ว
3,015
ปีนี้
11,647
ปีที่แล้ว
71,211
ทั้งหมด
325,532
ไอพี ของคุณ
3.236.214.19

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256328 เม.ย. 2564
2แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256423 ก.พ. 2564
3การจัดการมูลฝอย17 ก.ย. 2563
4เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 เม.ย. 2563
5ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย26 ก.พ. 2563
6การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ28 ม.ค. 2563
7การให้บริการลานกีฬาเทศบาลตำบลเวียงกาหลง และลานกีฬาเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน 1 ต.ค. 2562
8ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงกา4 มิ.ย. 2562
9แต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ ประจ ำปี ๒๕๖๒2 พ.ค. 2562
10ประกาศ เรื่องการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ10029 เม.ย. 2562
11ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล-พ.ศ.25618 ม.ค. 2562
12เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ด2 ม.ค. 2562
13กำหนดมาตรฐานการลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล23 พ.ย. 2561
14เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย23 พ.ย. 2561
15เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้19 พ.ย. 2561
16ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256218 ต.ค. 2561
17ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256218 ก.ย. 2561
18เรื่องแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน23 ก.ค. 2561
19ประกาศเรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่18 มิ.ย. 2561
20โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วย5 มิ.ย. 2561

12  >> >|