ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
871
เดือนที่แล้ว
3,280
ปีนี้
19,029
ปีที่แล้ว
33,471
ทั้งหมด
366,385
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงกาหลง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    1) ก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน คสม.
    2) ก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนเพื่อการเกษตร ถมดินลูกรัง ขุดเจาะบาดาล
    3) ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา สะพานท่อเหลี่ยม รางระบายน้ำ
    4) ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ฝายกั้นน้ำ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน เมรุเผาศพ
    5) ก่อสร้างแซมแซม บำรุงรักษา ฝายกั้นน้ำ ผนังกั้นน้ำ ขุดลอกลำเหมือง
    6) ขยายเขตไฟฟ้า ไฟกิ่งสาธารณะ ซ่อมแซมเสียงตามสาย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
    1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสร้างเครือข่ายและขยายไปสู่วิสาหกิจชุมชน
    2) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ
    3) ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่
    4) ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
    5) ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคระบาดทางการเกษตร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคม
    1) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก และเยาวชน กลุ่มพัฒนาสตรี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/กลุ่มพลังมวลชน
    3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขในพื้นที่ และกิจกรรมของ อสม.
    4) การป้องกันและกำจัดโรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    1) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในพื้นที่
    3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญและวันนักขัตฤกษ์ต่างๆ
    4) ส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    2) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    3) พัฒนา ปรับปรุง บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ

6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
    3) ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    4) บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา
    1) ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาของ อบต.
    2) จัดหาอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ
    3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
    4) ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาบุคลากรด้านกีฬา